ក្រសួងកិច្ចការនារី កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិ

925

ក្រសួងកិច្ចការនារី កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិ គាំទ្រដល់ក្នុងគម្រោងស្រាវជ្រាវ និងការធ្លើយតបលើសេដ្ឋកិច្ចដែលគិតគូរពីថែទាំ (Care Economy) និងការងារថែទាំគ្មានកម្រៃរបស់ស្រ្តីនៅកម្ពុជា។

Download (PDF, 606KB)