សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលពាក្យ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិលឱ្យ​ចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២១

188
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលពាក្យ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិលឱ្យ​ចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២១
សូមចុច ដើម្បីទាញយកពាក្យសុំប្រឡង និងព័ត៌មានបន្ថែម https://www.facebook.com/157429207612622/posts/3926016347420537/
សូមចុច ដើម្បីបានព័ត៌មានពីការបន្ថែមជំនាញ https://www.facebook.com/157429207612622/posts/3969223639766474/