ស្ត្រី គឺជាធនធានដ៏មានសក្តានុពលមួយដែលពុំទាន់បានប្រើប្រាស់​នៅក្នុងពិភពលោក និងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើង

803

ស្ត្រី គឺជាធនធានដ៏មានសក្តានុពលមួយដែលពុំទាន់បានប្រើប្រាស់​នៅក្នុងពិភពលោក និងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើង ប៉ុន្តែ ពួកគេពុំសូវ បានធ្វើជាតំ​ណាង ឫគ្មានវត្តមានជាតំ​ណាង នៅក្នុងវិស័យនយោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច និងការធ្វើ​សេចក្តីសម្រេច​ផ្សេងៗ ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ និងយូរអង្វែងឆ្ពោះទៅរកកិច្ចអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយចីរភាព និងវិបុលភាព តម្រូវឱ្យមានសមភាពយេនឌ័រ និងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស រួមទាំងសិទ្ធិនារីផងដែរ

(ប្រសាសន៍ថ្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០២)។