កិច្ចប្រជុំ ស្ដីពី “Brainstorming Workshop on ASEAN Mapping Exercise to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Sectoral Bodies, and Entities Associated with ASEAN on Disaster Management”

14

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងកិច្ចការនារី និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ាន ដើម្បីស្រ្តី បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពី “Brainstorming Workshop on ASEAN Mapping Exercise to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Sectoral Bodies, and Entities Associated with ASEAN on Disaster Management” ដើម្បីពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានារបស់អាស៊ាន ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ “One ASEAN” ក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់ និងពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ ស្វែងរកវិធីពង្រឹងក្រុមការងាររួម (Joint Task Force) ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្រ្តរួមមួយលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។