​“ស្មារតីជាសហគ្រិន” របស់ស្ត្រីគឺជាកត្តាជុំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់លើកស្ទួយសមត្ថភាពប្រទេសជាតិដើម្បីភាពជោគជ័យ

661

​“ស្មារតីជាសហគ្រិន” របស់ស្ត្រីគឺជាកត្តាជុំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់លើកស្ទួយសមត្ថភាពប្រទេសជាតិដើម្បីភាពជោគជ័យ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដ៏ឆាប់រហ័ស និងពោរពេញដោយភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសាកល។ ដូច្នេះ ស្ត្រីគួរតែទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចាប់ផ្តើម និងពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងនាម ​ជាសហគ្រិន ស្ត្រី”

  • (ប្រសាសន៍ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤)។