កិច្ចប្រជុំតាមប្រពន្ធ័អនឡាញ ស្តីពី ” Roll-out of the ASEAN Gender Outlook and A Dialogue to Enhance the Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the 2030 Agenda for Sustainable Development through the Gender Lens in COVID-19 Recovery”

13
នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការអាស៊ានដើម្បីស្រ្តី (ACW) ដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួងកិច្ចការនារីចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រពន្ធ័អនឡាញ ស្តីពី ” Roll-out of the ASEAN Gender Outlook and A Dialogue to Enhance the Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the 2030 Agenda for Sustainable Development through the Gender Lens in COVID-19 Recovery” ។
កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងកំណត់វិស័យសំខាន់ៗក្នុងការបញ្ជ្រាបនិងដាក់បញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រក្នុងការអនុវត្តផែនការមេ(២០២០-២០២៥) ដើម្បីគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងក្របខណ្ឌអាស៊ានក្នុងការធ្វើឱ្យ មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ។