ខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះនូវតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជាពិសេស អង្គការដែល​ធ្វើការ​​ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រី

636

ខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះនូវតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជាពិសេស អង្គការដែល​ធ្វើការ​​ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រី ហើយខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់នូវតម្រូវការក្នុងការបញ្ឈប់ការមិនយក​ចិត្តទុកដាក់ពីសង្គមចំពោះស្ត្រីដែលជាក្រុមជនងាយរងគ្រោះ ដូចជា ស្ត្រីចាស់ជរា កុមារី ស្ត្រីពិការ ស្ត្រីមាន​ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺអេដស៍ ស្ត្រីជាជនដើមភាគតិច ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងស្ត្រីទ្វេរភេទ ស្ត្រីរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល និងស្ត្រីធ្វើការនៅកន្លែង​កំសាន្ត​របស់​បុរស

(ប្រសាសន៍ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣)។​