កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីអាស៊ាន លើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ៖ “សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបរិយាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងស្ត្រីអាស៊ាន”

30
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត អុឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីអាស៊ាន លើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ៖ “សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបរិយាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងស្ត្រីអាស៊ាន” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។