កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីកសាងក៏ដូចជាពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគីជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងសកលលោក និងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

126

កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីកសាងក៏ដូចជាពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគីជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងសកលលោក និងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបៀបវារៈស្តីពី ស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ក្នុងគោលបំណងជំរុញនូវសាមគ្គីភាពសម្រាប់សហគមន៍ពិភពលោកទាំងមូល និងស្តារឡើងវិញនូវសហគមន៍ប្រកបដោយភាពធន និងចែករំលែកនូវវិបុលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។