កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីស្រ្តីអាស៊ានលើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ “សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ស្ត្រីអាស៊ាន”

51

លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីស្រ្តីអាស៊ានលើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ “សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ស្ត្រីអាស៊ាន” នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។