សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដើម្បីផលិតវីដេអូ និងឧបករណ៍តស៊ូមតិដែលនិយាយអំពីការគិតគូរដល់សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការងារថែទាំគ្មានប្រាក់ឈ្នួលរបស់ស្រ្តីនៅកម្ពុជា

120

Download (PDF, 207KB)