សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាដើម្បីសមាហរណកម្មគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបញ្ចូនសម្រាប់ករណីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រទៅក្នុងនីតិវិធីស្តង់ដាសម្រាប់ការពារកុមារនិងរៀបចំឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

42

Download (PDF, 2.02MB)