សូមអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី “វេទិកាស្រ្តីជជែកដេញដោល ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ

38

សូមអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី “វេទិកាស្រ្តីជជែកដេញដោល ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តណ៍ទៅនាថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីវេលាម៉ោង១៣ៈ០០ ដល់ម៉ោង២០ៈ០០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន ។

SHARE