យើងត្រូវកសាងសម្ព័ន្ធសាមគ្គីភាពជាបងប្អូន​រវាងស្ត្រីទូទាំងសាកលលោក ។ នៅពេល ដែលស្រ្តីជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក យើងនឹងអាចធ្វើឱ្យសម្រេចនូវគោលដៅកាន់តែធំ និងរួមចំណែក​កាន់​តែច្រើនធ្វើឱ្យ​សង្គមជាតិមានវឌ្ឍនភាព

178

យើងត្រូវកសាងសម្ព័ន្ធសាមគ្គីភាពជាបងប្អូន​រវាងស្ត្រីទូទាំងសាកលលោក ។ នៅពេល ដែលស្រ្តីជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក យើងនឹងអាចធ្វើឱ្យសម្រេចនូវគោលដៅកាន់តែធំ និងរួមចំណែក​កាន់​តែច្រើនធ្វើឱ្យ​សង្គមជាតិមានវឌ្ឍនភាព (ប្រសាសន៍ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤)។

SHARE