សេចក្តីអំពាវនាវ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប សូមកុំយល់ខុសពីអត្ថន័យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈ

55

សេចក្តីអំពាវនាវ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប សូមកុំយល់ខុសពីអត្ថន័យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈ

SHARE