កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការស្តីពីស្ថានភាពស្រ្តី (CSW)លើកទី61នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទីក្រុងញូវយ៉ក

61

លោកជំទាវរដ្ឋមន្រ្តីដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការស្តីពីស្ថានភាពស្រ្តី (CSW) លើកទី61នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមប្រធានបទ “ការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសាកលលោកនៃការងារ

/Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work”

SHARE