លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី-វេទិកា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពី អាស៊ាន

43

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្តេជ្ញាចិត្តជាធ្លុងមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចបាននូវសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រ្តី។ ជាថ្មីម្តងទៀត ការវិនិយោគដើម្បីបង្កើនចំណែករបស់ស្រ្តីចូលរួមក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ និងចូលរួមក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាតិ គឺជា យុទ្ធសាស្រ្ត ឈ្នះ-ឈ្នះ មួយសម្រាប់សង្គមជាតិ សេដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្មឯកជននិងផ្ទាល់ខ្លួន និងឈានទៅដល់ភាពរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំងមូល។ ដកស្រង់ចេញពីសុន្ទរកថា លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងវេទិកា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពី អាស៊ាន ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

  

SHARE