វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុខមាលភាពសង្គម

21

ថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានស្រ្តីនិងការអប់រំ នៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំ

នៅខេត្តរតនគីរី ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ អ៊ឹម ស៊ីថែ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងកិច្ចការនារី  ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយឲ្យស្រ្តីនិងក្មេងស្រី បានយល់ដឹងពីសិទ្ធិទទួលបានការ​គ្រប់គ្រង​អចលនទ្រព្យ ការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន និងសិល្ប:ក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសមធម៌​យេនឌ័រ។

 

មេរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមាន៖

១.ភេទនិងយេនឌ័រ

២.តម្រូវការយេនឌ័រ

៣.សមធម៌និងសមភាពយេនឌ័រ

៤.ស្រ្តីនិងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី

៥.សិល្ប:ក្នុងការនិយាយនិងចរចា

៦.ដំណើរជីវិត

៧.សិល្ប:ក្នុងការរស់នៅ

៨.ការប្រាស្រ័យទាក់ទង

៩.តួនាទីស្វាមីនិងភរិយា

១០.តួនាទីមាតាបិតា និងបុត្រធីតា

១១.អត្រានុកូលដ្ឋាន

១២.សំបុត្រកំណើត

១៣.សំបុត្រអាពាហ៏ពិពាហ៏

១៣. សំបុត្របរណៈភាព

 

សិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន៤១នាក់ (ប្រុស៧នាក់)។

chevron-right chevron-left

SHARE