សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរមកបង្ហាញខ្លួន

252

ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនៅទីស្តីការក្រសួង និងមន្ទីរកិច្ចការនារី រាជធានី ខេត្ត នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ សូមមកបង្ហាញខ្លួន នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក។

បើបេក្ខជនមិនបានបង្ហាញខ្លួនតាមពេលកំណត់ ក្រសួងពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ក្របខ័ណ្ឌឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៣៣៣ ៦១៣ / ០១៦ ៦១២ ៤៥៩

SHARE