លិខិតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការតម្រង់ទិស ដល់មន្ត្រីរាជការថ្មី ក្រសួងកិច្ចការនារី”

84

ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមអញ្ជើញបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនៅទីស្តីការក្រសួង និងមន្ទីរកិច្ចការនារី រាជធានី ខេត្ត នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការតម្រង់ទិស ដល់មន្ត្រីរាជការថ្មី ក្រសួងកិច្ចការនារី” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងកិច្ចការនារី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៣៣៣ ៦១៣ / ០១៦ ៦១២ ៤៥៩

SHARE